Terms and Conditions

 
 
 

Do you need help? Mon - Fri:  from:10:00 till 18:00 call: +421 948 550 605

 
 
 
Menu > Terms and Conditions
 

Obchodné podmienky - súťaž

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.1.   Osoba zadávajúca email, ktorá je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

1.2.  Osoba zadávajúca email súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska,  telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 

1.3.   Osoba zadávajúca email súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim (spracovateľ). Ak Nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. 

 

 

1.4.   Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb spravujúcich informácie nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu zadávateľa odovzdávané tretím osobám.

 

1.5.   Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

1.6.   Osoba zadávajúca email potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

1.7.   V prípade, že by sa zadávateľ domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ  vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

1.7.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

1.7.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

1.8.   Ak požiada zadávateľ o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version